Winkelmandje:
Laden...
Nova Blend kopen
Balletnaalden, Naaldhouder, (Blend)pincet
Snoeren, pedalen, naaldhouders e.d.
Fibromen, Iontho en HF/RF
Occasion
Track and Trace
info & voorwaarden
                                 
Geen verzendkosten op naalden!!! 
 
Wanneer men actief bezig is met elektrisch ontharen en/of behandelen huidoneffenheden dan zult u een aantal verbruiksartikelen regelmatig aanschaffen. Maar, afhankelijk van de omstandigheden, ook hulpmiddelen (met een snoer), pincetten e.d..
Het gaat daarbij om de volgende artikelen:
 • Balletnaalden, leverbaar in rvs en verguld in de maten K2 t/m K6
 • Blendpincetten
 • Naaldhouders en Naaldhoudersnoeren
 • Handelektrodesnoer
 • Pedalen

Voor deze groep artikelen hebben we de volgende aanbieding:

Bij  5 artikelen een doosje Balletnaalden rvs naar keuze gratis

gewenste maat vermelden bij opmerkingen

Voorwaarden:

 • Besteld via de webshop en afgerekend met i-Deal
 • Geldt niet voor schoolpakket of andere aanbiedingen
 • Gratis doosje vergulde naalden bij bestelling > € 250,-- incl. BTW i.p.v. RVS

 • Bij de levering ontvangt u de gespecificeerde BTW factuur
 

Opdrachten met maandelijkse incasso's (aflossingen of verhuur)
zijn alleen mogelijk:
 • Na betaling van afgesproken eerste termijn (via i-Deal)
 • Met deze betaling geeft u aan akkoord te gaan met automatische incasso van uw rekening
 • Zonder ander bericht gaan we uit van de gebruikte rekening voor betaling eerste termijn
 • De incasso's vinden plaats rond de eerste van de maand
 • Na 3 maanden is de opzegtermijn 1 maand

 

Leveringen aan België

 • Indien het BTW nummer is vermeld, kunnen we de BTW verleggen
 • Levering na ontvangst betaling
 • De extra verzendkosten brengen we in rekening


Algemene Voorwaarden Webshop (zie ook: huurvoorwaarden.pdf)

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Bij een huur of huurkoop overeenkomst van een Nova-Blend bevestigt men met de eerste betaling accoord te zijn met de huur en/of huurkoop voorwaarden alsmede de garantie bepalingen. Anders is een overeenkomst niet mogelijk. De overeenkomst wordt (inclusief het recht van koop) aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar. Zie onderstaand:
 • Voor alle apparatuur geldt een minimale huurperiode van 3 maanden, daarna met steeds een maand te verlengen
 • De eerste huurperiode + borgsom dient vooruit te worden betaald (bij voorkeur via i-Deal)
 • Bij koop binnen deze periode brengen we het reeds betaalde in mindering op de factuur + een extra korting
 • Bij koop tussen de 4 en 12 maanden eveneens het betaalde in mindering verkoopprijs (geen korting)
 • Na totaal 12 maanden wordt de huur beëindigd en vervalt recht tot koop
 • Zolang apparatuur door ons nog niet is ontvangen wordt het in de webshop genoemde tarief geïncasseerd.

Overige bepalingen:

 • De vervolgtermijnen worden d.m.v. automatische incasso geïnd. Kosten voor geweigerde incasso's worden in rekening gebracht. Voldoende banksaldo is van belang. 
 • Specificatie (bedrag + BTW) staan op bankafschrift. Dit wordt niet nog eens schriftelijk bevestigd.
 • Zonder tegenbericht wordt de huur steeds met 1 maand verlengd
 • De opzegtermijn is 1 maand
 • Er is toestemming voor Automatische incasso voor reparaties die buiten de garantie vallen zoals:

  o    Snoeren, naaldhouders , connectors en pedalen

  o    Onoordeelkundig gebruik apparaat , vallen en/of  door  derden verrichte reparaties

  o    Onderzoek en terug zenden apparatuur waaraan geen manco’s waren, worden in rekening gebracht.

 • We geven tijdens de huurperiode garantie op de elektronica

 •  Er wordt door ons geen verantwoordelijkheid genomen  voor veroorzaakt letsel, resultaten e.d.

  §   Ook zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor niet behaalde resultaten

  o    zoals wegblijven haargroei, behalen diploma e.d.

  §   Retourzendingen uitsluitend voldoende gefrankeerd en verzekerd.

  §   Belangrijk: zorg dat U een bewijs heeft van verzenden!

  §   Bij beëindigen huur en na ontvangst apparaat, betalen we de borg per bank terug. De eventuele toeslag niet.

  o    mits apparaat en toebehoren nog in de oorspronkelijke,  goede staat zijn.

         

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Levering
4.1 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop .

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.